GKNG - komplexné geodetické služby

Idem stavať nehnuteľnosť

Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis

Pomocou tejto služby zameriame Váš pozemok, aby ste spolu s projektantom/architektom vedeli čo najúčelnejšie navrhnúť budúcu polohou Vášho domu. Správna poloha Vám ušetrí financie pri výkopových prácach, ochráni Vaše súkromie vzhľadom k polohe susedných domov a zabezpečí dostatok denného svetla v dome.

Geometrický plán a vecné bremeno

Geometrický plán a vecné bremeno

Ak nemáte prístup priamo na Váš pozemok a nemáte inžinierske siete priamo na pozemku, potrebujte si na to zriadiť vecné bremeno. Spracujeme tak geometrický plán, ktorý graficky zobrazí prístup na pozemok cez iný pozemok, alebo prístup inžinierskych sietí (voda, elektrina...) na Váš pozemok. Získate tak možnosť svoj pozemok využiť.

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Používa sa vtedy, keď potrebujete pozemok vyňať z dôvodu stavebného povolenia. Vyňatie znamená zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na pozemok, na ktorom môžeme stavať. Geometrický plán na vyňatie nám graficky zobrazí nový pozemok, ktorý sa má vyňať, a na ktorom budete stavať. Následne požiadate “pozemkový úrad" (okresný úrad, odbor pozemkový a lesný) o stanovisko/rozhodnutie k zmene druhu pozemku na tento nový pozemok.

Stavebné/kolaudačné rozhodnutie

Stavebné/kolaudačné rozhodnutie

Pred výstavbou je potrebné prejsť administratívnym procesom na príslušnom stavebnom úrade pre vybavenie stavebného povolenia. Podobný proces sa deje po ukončení výstavby kde nasleduje kolaudácia a zápis stavby do katastra. Vybavenie a poradenie v tomto procese Vám vieme zabezpečiť my.

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby

Pomocou služby „Vytýčenie stavby“ sme schopní do terénu umiestniť polohu Vašej novej nepostavenej stavby. Inak povedané, spravíme v teréne osadenie domu na pozemok. V teréne pomocou kolíkov vyznačíme, kde sa má majú nachádzať základy novej stavby. Doklad o vytýčení stavby (vytyčovací náčrt) následne potrebujete odovzdať pri kolaudačnom konaní.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa