GKNG - komplexné geodetické služby

Základné pojmy/definície v geodézii

List vlastníctva 

Súpis všetkých nehnuteľností v jednom katastrálnom území vo vlastníctve jedného alebo viacerých spoluvlastníkov.

Mapa C-KN

Súčasná katastrálna mapa zobrazujúca vlastnícke hranice pozemkov a stavieb.

Mapa E-KN

Mapa katastra z minulosti spravidla z pred roka 1948, ktorá zobrazuje hranice pozemkov pred ich sceľovaním v rámci užívania počas obdobia 1948-1989.

Kataster

Pojem pre štátnu inštitúciu, ktorá spravuje a aktualizuje listy vlastníctva a katastrálne mapy. Rovnako kontroluje údaje, hlavne chyby v písaní a počítaní pri pokladoch na aktualizáciu katastra zmluvy, geometrické plány, dedičstva atď.

Hranica 

Ak hovoríme o hranici v teréne môžeme hovoriť o pomyselnej čiare, ktorá oddeľuje vlastníctvo jedného vlastníka od druhého, spravidla je táto hranica vyznačená v teréne plotom

Parcela

Pozemok, ktorý je zobrazený na katastrálnej mape tak, že tvorí priemet hranice do vodorovnej roviny. Pozemky majú určené rozmery a výmeru. Údaje o výmere sa nachádzajú v liste vlastníctva.

Pozemok

Je v teréne ohraničené územie vlastníckou hranicou, spravidla je vyznačený plotom.

Geometrický plán

Grafické zobrazenie parciel, ktoré zobrazuje pôvodný(doterajší) stav – čiernou farbou a nový stav červenou farbou. Súčasťou geometrického plánu je vyčíslenie zmien výmer zmenených pozemkov – výkaz výmer a hlavička s účelom geometrického plánu a jeho potvrdenie autorizačným a úradným overovateľom. (dve nutné pečiatky)

Autorizačné overenie

Vykonáva ho autorizovaný geodet (min 5 rokov praxe). Jedná sa o kontrolu geometrického plánu, ktorá sa vyznačuje okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom a číslom autorizačného geodeta.

Úradné overenie

Je rovnaký úkon ako autorizačné overenie len toto overenie, vykonáva pracovník katastra. 

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa