GKNG - komplexné geodetické služby

Aké úlohy vykonáva geodet pri výstavbe rodinného domu

Jeho úlohou je príprava podkladov pre ďalších odborníkov, alebo štátne úrady (kataster, pozemkový úrad). Môžeme to tak rozdeliť na:

  • príprava podkladov pre projektanta a stavebné povolenie
  • príprava podkladov pre vyňatie pôdy a stavebné povolenie
  • príprava staveniska pred výstavbou
  • prefinancovanie čiastočne dokončenej stavby
  • príprava dokladov pri kolaudácii

Príprava podkladov pre projektanta a stavebné povolenie

Zahŕňa meranie existujúceho stavu terénu – výškový priebeh a okolitých stavieb a oplotení pred výstavbou - polohopis výškopis. Ten je určený projektantovi, a architektovi, aby vedel správne navrhnúť stavbu a jej umiestnenie na pozemku.

Príprava podkladov pre vyňatie pôdy a stavebné povolenie

V prípade, že sa pozemok nachádza mimo zastavaného územia obce (extravilán) a je to pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou (orná pôda, záhrada) je nutné geometrický plán vyňatie. Podľa projektu, ktorý spravil projektant na základe polohopisu výškopisu sa vyčlení na pozemku, tá časť kde sa bude stavať a tu sa vytvorí nová parcela.

Príprava staveniska pred výstavbou

Pri začiatku výstavby je potrebné určiť kde presne stavba bude stáť na pozemku. Geodet tak v teréne vyznačí drevenými kolíkmi polohu stavby. Vedia tak vykopať základy pre budúcu stavbu. Podklad pre toto vytýčenie opäť pripravuje projektant. Tento výkres sa volá osadenie stavby na pozemku, alebo koordinačný výkres.

Prefinancovanie čiastočne dokončenej stavby

Ak financujeme svoju stavbu postupne t. .j. potrebujeme si na stavbu požičať od banky vieme financie získať už vo fáze kedy je stavba čiastočne dokončená, t.j. rozostavaná. Na to, aby banka poskytla tieto financie potrebuje mať, ale o stavbe dostatok informácii vedieť kde stavba presne leží a koľko percent je z nej dokončenej. To kde stavba leží nám povie geometrický plán a to na koľko percent je dokončená znalecký posudok. Postupnosť dokladov je v tomto prípade taká, že

Ak sa po výstavbe nezmení pôdorys stavby tak sa geomerický plán použije aj pri kolaudácii stavby t.j. po jej dokončení.

Príprava dokladov pri kolaudácii

Ak bolo dostatok finanncí, alebo ste prestavovali/dostavovali časť stavby a menil sa jej pôdorys je nutné pri kolaudácii predložiť geometrický plán.

V prípade, že je nehnuteľnosť v Bratislave je nutné doložiť aj doklad o zápise do digitálnej mapy, čo je technická mapa mesta. 

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa