GKNG - komplexné geodetické služby

Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán používame vždy keď sa niečo zmení pri nehnuteľnostiach tak, že je to fyzicky viditeľné v teréne. Túto zmenu je potrebné zakresliť aj do katastrálnej mapy. Príklady takej zmeny sú, ak chceme stavať stavbu a potrebujeme vyňať pôdu, oddelíme pozemok, máme rozostavanú stavbu, máme rodinný dom a ideme kolaudovať a pod.

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

Používa sa vtedy, keď potrebujete pozemok vyňať z dôvodu stavebného povolenia. Vyňatie znamená zmenu druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na pozemok, na ktorom môžeme stavať. Geometrický plán na vyňatie nám graficky zobrazí nový pozemok, ktorý sa má vyňať, a na ktorom budete stavať. Následne požiadate “pozemkový úrad" (okresný úrad, odbor pozemkový a lesný) o stanovisko/rozhodnutie k zmene druhu pozemku na tento nový pozemok.

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Tento typ geometrického plánu používame vtedy, ak potrebuje rozdeliť pozemky na parcely, oddeliť časť pozemku alebo si usporiadať podielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade je možnosť rozdelenia parcely podľa výmery, ktorú požadujete, alebo podľa podielov, ktoré máte na liste vlastníctva. Dostupná je možnosť úpravy hranice pozemkov a jednotlivé časti parciel si potom len zameníte.

Geometrický plán a rozostavaná stavba

Geometrický plán a rozostavaná stavba

Ak potrebujete zamerať rozostavanú stavbu (nedokončenú stavbu) týmto typom geometrického plánu je možné riešiť zápis rozostavanej stavby do katastra. Rozostavaná stavba je stavba, ktorá má už zrejmé prvé nadzemné podlažie (aspoň prvý meter muriva). Vy si tak môžete zobrať hypotekárny úver od banky na dostavanie Vašej stavby. Na zápis rozostavanej stavby budete potrebovať aj znalecký posudok a právoplatné stavebné povolenie.

Geometrický plán na kolaudáciu

Geometrický plán na kolaudáciu

Ak potrebujete zamerať postavenú stavbu (dokončenú stavbu), tento geometrický plán rieši zakreslenie Vašej novej stavby, alebo staršej pred tým nezameranej stavby do katastrálnej mapy. Pomocou geometrického plánu sa zapíše (zaeviduje) táto stavba na Váš list vlastníctva. Ak staviate nový rodinný dom, potešia Vás tak nižšie dane z nehnuteľnosti po kolaudácii. (Pri výstavbe sa zvyčajne platia 10-násobne vyššie dane, aby Vás to motivovalo k dokončeniu stavby.)

Geometrický plán a vecné bremeno

Geometrický plán a vecné bremeno

Ak nemáte prístup priamo na Váš pozemok a nemáte inžinierske siete priamo na pozemku, potrebujte si na to zriadiť vecné bremeno. Spracujeme tak geometrický plán, ktorý graficky zobrazí prístup na pozemok cez iný pozemok, alebo prístup inžinierskych sietí (voda, elektrina...) na Váš pozemok. Získate tak možnosť svoj pozemok využiť.

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Týmto geometrickým plánom obnovíme pôvodné hranice E parcely a zakreslíme ich do súčasnej C parcely, resp. do súčasnej katastrálnej mapy. Získavame tak presnú výmery parcely registra E a presnú polohu tejto parcely. Tento typ geometrického plánu využijete pri usporiadaní pôvodných pozemkov z pozemkovej knihy, ktorú nám dal do elektronickej podoby ROEP (register obnovenej evidencie pôdy).

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa