GKNG - komplexné geodetické služby

Čo znamená parcela E a parcela C

Stretli ste sa už s pojmom É-čkové pozemky? Vysvetlíme vám čo toto označenie znamená. Parcely registra E-KN resp. É-čkové pozemky, parcely z pozemno-knižnej vložky, hárku, alebo parcely zobrazené na starších mapách, sú pozemky, ktoré zobrazujú pôvodné nehnuteľnosti na mape určeného operátu. Na zjednodušenie budeme používať len výraz parcely E-KN.

Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) nám mapu určeného operátu definuje takto: "Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov."

Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa za touto definíciu skrýva. Predtým sa ale musíme vrátiť do minulosti.

Ako to bolo kedysi?

Prenesme sa na chvíľu do čias Rakúsko-Uhorska, kedy sme mali spoločnú evidenciu nehnuteľností. Najjednoduchšie si to vieme znázorniť na pohraničnom území medzi dnešným Rakúskom a Slovenskom. Vidíme tu, že v Rakúsku pozemky ostali tak ako boli za dávnych čias a u nás sú, ako píše zákon, "zlúčené do väčších celkov". Dokonca, keď sa pozrieme bližšie, vieme identifikovať štátnu hranicu aj bez toho, aby sme videli zobrazenie hranice na mape.

parcela registra E

Parcela registra E-KN

Čo spôsobilo toto zlúčenie? Naša politická situácia z 50-tych rokov. Vtedy sa rozhodlo, že sa prestanú používať tieto katastrálne mapy a začnú sa tvoriť nové mapy registra C resp. C-čkové, ktoré majú vychádzať z reálneho užívania pozemkov. Pozemky sa teda zamerali tak, ako boli v teréne viditeľné. Založili sa JRD (jednotné roľnícke družstvá) a pozemky sa zmapovali tak, ako existovali v teréne. A keďže v teréne už prestali exitovať pôvodné hranice, pretože sa rozorali, vznikol tak celý súvislý pozemok.

Vidíme teda situáciu v minulosti a teraz. Zeleným sú pôvodné nehnuteľnosti a čiernym súčasné.

parcela registra E

Ako je to v súčasnosti?

Politická situácia za zmenila. Mapy z meraní sme však neprestali používať, ale snažili sme sa využiť ich presnosť. Máme tak dve mapy - mapu C-KN a mapu E-KN. Teda ako keby sme mali dve mapy, ktoré podložíme pod seba a každá z nich je tak v samostatnej vrstve.

Dnes sa snažíme o to, aby sme parcely E-KN preniesli do mapy C-KN a vytvorili tak jednu súvislú katastrálnu mapu registra C-KN. Dosiahneme tým, že tieto pozemky sa prenesú (zobrazia) do katastrálnej mapy. V praxi sa tento prenos vykonáva geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv (obnovu právneho stavu). Uvedeným procesom tak získavame presnejšie mapy, opravené výmery druhov pozemkov a zároveň vieme pozemky zdaniť podľa ich skutočnej výmery a správneho druhu pozemku.

Pozrime sa znova na ukážku pôvodných pozemkov na hraniciach medzi Rakúskom a Slovenskom, kde si zobrazíme E-KN (červený) a pozemok C-KN (čierny) a satelitnú mapu.

parcela registra E

Vieme teda povedať, že parcely C-KN obsahujú parcely E-KN. Parcely C-KN tak v sebe združujú (zlučujú) pozemky E-KN. Ako sme uviedli vyššie, tieto parcely E-KN sa snažíme prevádzať na parcely C-KN a tak pozemky E-KN zanikajú. Výsledkom bude jedna katastrálna mapa s C-KN pozemkami.

Záverom ešte dodajme, že pozemky E-KN aj C-KN sú označené svojím parcelným číslom a značkou druhu pozemku. Tu sme ich pre zjednodušenie nezobrazovali.

V prípade, že potrebujete previesť parcelu E-KN do C-Kn neváhajte nás kontaktovať a objednať si u nás geometrický plán na určenie vlastníckych práv

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa