GKNG - komplexné geodetické služby

Polohopisné a výškopisné zameranie

Polohopisné a výškopisné zameranie

Polohopisný a výškopisný plán je dokument v elektronickej podobe na základe ktorého Vám projektant osadí stavbu na pozemok. Laicky povedané, polohopisný a výškopisný plán potrebujete vtedy, keď si chcete postaviť nový dom na prázdnom, alebo zastavanom pozemku. Čím viac si dáte záležať na vypracovaní polohopisného a výškopisného plánu tým lepšie sa bude projektantovi pracovať a nič ho neprekvapí pri spracovaní Vášho projektu pre stavbu. V článku sa ďalej dozviete: Čo je polohopis a výškopis a na čo sa používa? Čo obsahuje polohopis a výškopis:

 • Polohopis
 • Výškopis
 • Inžinierske siete
 • Katastrálna mapa
 • Bočné pohľady na susediace stavby

S akými rizikami je potrebné počítať Ak si potrebujete objednať polohopis a výškopis, objednávajte tu!

Čo je polohopis a výškopis a na čo sa používa?

Ide o zameranie pozemku geodetom, na zdokumentovanie stavu pozemku pred výstavbou. Predmetom zamerania je existujúci výškový priebeh pozemku, prvky polohopisu, (stavby, ploty, ...) , inžinierske siete a vegetácia. Obsahuje aj právny stav hraníc katastra nehnuteľností - katastrálnu mapu. Slúži teda ako podklad pre projektovú činnosť, na ktorej základe sa určí ideálna/zákonná poloha stavby na pozemku. Výsledkom polohopisu je tak výkres v elektronickej podobe kde sú v označených vrstvách/ hladinách, zamerané podrobné body pospájané do kresby polohopisu a výškopisu a jednotlivé samostatné body sú označené príslušnou mapovou značkou. Význam kresby a mapových značiek je zobrazený v legende výkresu.

Čo obsahuje polohopis a výškopis

Polohopis

Ten predstavuje samostatné, líniové alebo plošné objekty ako:

 • existujúce stavby
 • existujúce ploty
 • cesty
 • chodníky
 • pešie a automobilové vstupy
 • vegetáciu a jej prípadný presah (napr. presah koruny stromu)
 • iné prvky (napr. dopravné značenie)

Vďaka polohopisu viete, do akej polohy umiestnite novostavbu domu vzhľadom na okolitú zástavbu.

Výškopis

Ten predstavuje vyjadrenie výškového priebehu ako:

 • vrstevnice
 • výškové kóty

Vďaka výškopisu viete, do akej polohy umiestnite novostavbu domu vzhľadom na terén pozemku. Vrstevnice sú čiary na mape, ktoré spájajú body s rovnakou nadmorskou výškou. Ak si terén nevyžaduje zobrazenie výškových pomerov vrstevnicami, tak je lepšie na označenie výšok používať kóty. Vo výkrese sa tak pri zameranom bode nachádza číselná informácia s nadmorskou výškou bodu.

Inžinierske siete

Tie predstavujú bodové líniové objekty ako:

 • nadzemné a podzemné vedenia energií (voda, kanalizácia, elektrina, plyn) a ich hĺbky, výšky od terénu.
 • telekomunikačné siete
 • verejné osvetlenie

Vďaka inžinierskym sieťam vo forme bodových líniových objektov viete kadiaľ a pod akým sklonom bude najvhodnejšie viesť inžinierske siete k novostavbe.

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa zobrazuje právne hranice nehnuteľností a pomocný stav katastra (čiara so slučkou). Vďaka katastrálnej mape viete, do akej polohy umiestnite novostavbu domu vzhľadom na hranice pozemkov. Podľa toho viete dodržať uličnú čiaru a zákonné odstupy od stavieb. Viac informácií nájdete priamo v zákone tu.

Bočné pohľady na susediace stavby.

Niekedy je v rámci plánovania účelné mať podrobnejšiu informáciu o bezprostredne susediacich stavbách. Zameriame tak priebeh striech, stien a okien a komín na susediacej stavbe. Vďaka tomu viete kde bude najlepšie umiestniť Vaše okná a akým spôsobom budete Vy tieniť susedom, alebo naopak susedia Vám.

S akými rizikami je potrebné počítať

Nemusia sa dať zamerať všetky inžinierske siete. V praxi sa stane, že nie sú viditeľné všetky podzemné siete, alebo ich znaky. Alebo sa stane situácia, že nie je možné zmerať hĺbku kanalizácie. Riešenie: Vyžiadať si od správcov sietí priebeh sietí. Katastrálna mapa nemusí byť tvorená so súradníc lomových bodov. Tento problém sa týka len katastrálnych území a pozemkov, ktoré ešte nemajú určenú číselnú mapu t. j. nečíselná mapa. Zväčša ide o menšie obce a mestá. Problém spočíva v tom, že priebeh hraníc pozemkov je síce k dispozícii, ale tvar, rozmer a poloha hraníc nie je určená zo zamerania v teréne, ale len z približného obkreslenia papierovej katastrálnej mapy. Ako tento problém vyriešiť? Určiť si hranice pozemkov, napr. pomocou vytýčenia hraníc pozemku.

Cenová ponuka zadarmo

Neváhajte nás kontaktovať, vypracovanie cenovej ponuky je nezáväzné a zadarmo.

Meno
Email alebo telefón
Vaša správa